Update 167: COVID-19 pandemya sa Alberta (Ene. 5, 4:45 pm)

Update 167: COVID-19 pandemya sa Alberta (Ene. 5, 4:45 pm)

Ang programa ng pagbabakuna sa COVID-19 sa Alberta ay kasalukuyang isinasagawa. Ang mga Albertans ay dapat ipagpatuloy na protektahan ang iba sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa mga paghihigpit at pagbawas sa pagkalat ng COVID-19.

Mga babaguhing kaalaman
• Sa nakaraang 24 na oras, ang nakilalang mga bagong kaso ay 843.
• Mayroong 919 katao sa ospital dahil sa COVID-19, kabilang ang 140 sa masinsinang pangangalaga.
• Mayroong 13,411 aktibong kaso sa lalawigan.
• Sa ngayon, 91,799 Albertans ang gumaling mula sa COVID-19.
• Sa nakaraang 24 na oras, mayroong 26 karagdagang pagkamatay na nauugnay sa COVID na iniulat: tatlo noong Disyembre 27, tatlo noong Dis. 28, dalawa noong Dis. 29, dalawa noong Dis. 30, isa noong Dis. 31, isa noong Enero.
1, dalawa sa Enero 2, apat sa Enero 3, at walo sa Enero 4.
• Ang tulin ng pagiging positibo sa pagsubok ay 8.2 porsyento.
• Sa ngayon, mayroong pagtaas ng 10,301 na mga pagsubok (2,857,374 kabuuan) para sa isang kabuuang 1,671,264 katao na nasubukan.
• Ang lahat ng mga sona sa buong lalawigan ay may mga kaso:
o Calgary Zone: 4,545 mga aktibong kaso at 35,757 ang gumaling
o South Zone: 257 mga aktibong kaso at 4,799 ang gumaling
o Edmonton Zone: 5,794 mga aktibong kaso at 39,241 ang gumaling
o North Zone: 1,311 mga aktibong kaso at 6,201 ang gumaling
o Central Zone: 1,431 mga aktibong kaso at 5,663 ang gumaling
o 73 mga aktibong kaso at 138 ang gumaling na kaso sa mga sonas ay kukumpirmahin
o Karagdagang impormasyon, kabilang ang mga kabuuan ng kaso, ay nasa online.
• R values mula Disyembre 28 hanggang Enero 3 (agwat ng kumpiyansa):
o Buong lalawigan ng Alberta: 0.99 (0.97-1.01)
o Edmonton Zone: 0.92 (0.89-0.95)
o Calgary Zone: 1.02 (0.99-1.06)
o Natitirang bahagi ng Alberta: 1.06 (1.01-1.10)
• Sa kasalukuyan mayroong 1,236 na aktibo at 6,075 na gumaling na mga kaso sa mga pangmatagalang pasilidad sa pangangalaga at mga lugar ng suporta / tahanan ng tahanan.
• Sa ngayon, 784 sa 1,168 na iniulat na namatay (67 porsyento) ay nasa mga pasilidad na pangmatagalang pangangalaga o mga lugar ng suporta / bahay na tirahan.

COVID-19 na programa sa pagbabakuna
• Ibinibigay ang mga bakuna across the province. Hanggang Enero 4, 26,269 na dosis ng bakuna sa COVID-19 ang naibigay sa Alberta.
• Ang hakbang hakbang na pamamaran ng Alberta sa pagbabakuna ay nakatuon muna sa prayoridad na mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan at sa mga may pinakamataas na peligro ng malubhang kinalabasan. Patuloy na lalawak ang magiging karapat-dapat na mabigyan ng bakuna sa pagdating ng maraming bakuna sa lalawigan at mas maraming dosis ang ibibigay sa mga nanganganib.

Pag-aabot sa mga koponan ng tagapag-alaga ng Covid
• Ang comprehensive outreach program ay umaabot sa mga komunidad na may mataas na antas ng pagkalat ng COVID-19 sa Edmonton at Calgary.
• Batay sa referral ng Alberta Health Services (AHS), ang mga tao sa mga lugar na may positibo sa COVID-19 ay nararapat na manatili sa isang silid ng hotel ng 14 araw na walang bayad, kumpleto sa pagkain na naaangkop sa kultura at pansamantalang tulong na pinansyal sa halagang $ 625, sa sandaling nakumpleto na nila ang kanilang pagbubuklod sa sarili.
• Noong Disyembre, mahigit na 290 mga Albertans ang nakagamit sa mga silid sa hotel upang maihiwalay nang ligtas ang sarili.

Mga paghihigpit sa buong lalawigan upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19
• Bilang tugon sa pagtaas ng mga numero ng kaso, ang enhanced public measures na ipinagbabawal ang mga pagtitipong panlipunan, nangangailangang paggamit ng mask at paghihigpit sa mga negosyo at serbisyo ay nagpapatuloy na ipatutupad.
• Lahat ng panloob at panlabas na panlipunang pagtitipon – pampubliko at pribado – ay ipinagbabawal pa rin.
• Ang lahat ng umiiral na patnubay at ligal na utos ay mananatiling ipatutupad.

Pagsubok para sa mga manlalakbay mula sa U.K. at South Africa
• All travellers who have arrived from the United Kingdom and South Africa mula noong Disyembre 7 ay dapat agad makakuha ng isang pagsubok sa COVID-19, mayroon man silang mga sintomas o wala.
• Ang mga manlalakbay ay makikipag-ugnay nang direkta sa pamamagitan ng Alberta Health Services upang mag-book ng isang pagsubok.
• Gayundin, ang mga manlalakbay mula sa United Kingdom o South Africa na lumahok sa border pilot ay dapat kaagad mag-quarantine, kahit mayroon silang negatibong pagsubok o wala. Ang lahat ng mga bumabalik na manlalakbay na kasalukuyang nasa quarantine ay dapat manatili sa quarantine sa buong 14 na araw.

Mabilis na pagsubok
• Rapid point-of-care testing ay nagsimula sa pangmatagalang pangangalaga at itinalagang sumusuporta sa mga pasilidad sa pamumuhay sa Edmonton Zone gamit ang mga nakatuon na mga sentro ng pagsubok sa mobile.
• Ang mga malayuan at rural na ospital sa Alberta ay makakatanggap ng mabilis na pagsusuri sa huling bahagi ng Disyembre at unang bahagi ng Enero.
• Ang mabilis na pagsubok ay pinalawak na sa mga kanlungan at sentro ng mga taong walang tirahan sa Calgary at Edmonton.

Pagpapatupad ng mga hakbang sa kalusugan ng publiko
• Binigyan ng gobyerno ang ilang mga Alberta Peace Officer at Community Peace Officer ng pansamantalang awtoridad na ipatupad ang public health orders.
• Ang hindi pagsunod sa mga ipinag-uutos na paghihigpit ay magreresulta sa multa na $ 1,000 bawat ticketing na pagkakasala at hanggang sa $ 100,000 sa pamamagitan ng mga pamamaraan sa korte.

Ang Albertans mag-download ng tracer app
• Lahat ng mga Albertans ay hinihimok na i-download ang ligtas na ABTraceTogether app, na isinama sa pagsubaybay sa contact ng probinsiya. Ang federal app ay hindi isang contact tracing app.
• Ang ligtas na pagsubaybay sa pakikipag-ugnay ay isang mabisang gawain upang ihinto ang pagkalat sa pamamagitan ng pag-abiso sa mga taong nahantad sa isang nakumpirmang kaso upang sila ay ihiwalay at masubukan.
• Magmula Enero 5, 295,575 Albertans ang gumagamit ng ABTraceTogether app, 66 porsyento sa iOS at 34 porsyento sa Android. Sa average, 22 na mga bagong gumagamit ang nagrerehistro bawat oras.
• Ang ligtas na pagsubaybay sa pakikipag-ugnay ay isang pundasyon ng Alberta Relaunch Strategy.

Mabilis na pag-access sa MyHealth Records
• Maaaring magamit ng mga magulang at tagapag-alaga ang mga resulta sa pagsubok ng COVID-19 para sa mga batang wala pang 18 taong gulang hanggang sa MyHealth
Records (MHR) sa sandaling handa na sila.
• Magmula Enero 4, mga 494,545 Albertans ay may mga MHR account.

Pagbabakuna sa trangkaso
• Lahat ng mga Albertans, lalo na ang mga nakatatanda at mga nasa peligro, ay hinihimok na magpabakuna laban sa influenza.
• Mahigit sa 1,450,368 mga Albertans ang nakatanggap ng kanilang bakuna sa trangkaso.

Mga suporta sa pagkagumon at kalusugan ng isip
• Magagamit ang mga kumpidensyal na suporta. Ang Linya ng Mental Health Help sa 1-877-303-2642 at ang Linya ng Tulong sa Pagkagumon sa 1-866-332-2322 ay bukas ng 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Mayroon din mapagkukunan ng tulong online.
• Ang Kids Help Phone ay magagamit 24-7 at nag-aalok ng propesyonal na pagpapayo, impormasyon at mga referral at suporta na batay sa boluntaryo, batay sa teksto sa mga kabataan sa pamamagitan ng pag-text ng CONNECT sa 686868.
• Online resources ay magbigay ng payo sa paghawak ng mga nakababahalang sitwasyon at mga paraan upang makausap ang mga bata.

Pag-iwas sa karahasan sa pamilya
• Isang 24 na oras na Family Violence Information Line sa 310-1818 ay nagbibigay ng lingid na tulong sa higit sa 170 mga wika.
• Ang Isang Linya para sa Karahasang Sekswal sa Alberta ay matatawagan sa 1-866-403-8000, mula 9 ng umaga hanggang 9 n.g.
• Ang mga taong tumatakas sa karahasan sa pamilya ay maaaring tumawag sa lokal na pulisya o ang pinakamalapit na detatsment ng RCMP upang mag-apply para sa isang Emergency Protection Order, o sundin ang mga hakbang sa Emergency Protection Orders Telephone Applications (COVID-19).
• Ang mga dokumento ng impormasyon at iba pang mga mapagkukunan sa pag-iwas sa karahasan sa pamilya ay nasa alberta.ca/COVID19.

Ang gobyerno ng Alberta ay tumutugon sa COVID-19 pandemya sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga buhay at kabuhayan sa pamamagitan ng tumpak na hakbang upang mabaluktot ang kurba, mapanatili ang maliliit na negosyo at protektahan ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan ng Alberta.

Mabilis na katotohanan
• Ayon sa batas, lahat ng mga Albertans ay dapat dumistansya ng pisikal at ihiwalay ang sarili kapag may sakit o may mga sintomas.
• Ang mabuting kalinisan ay ang iyong pinakamahusay na proteksyon: regular na hugasan ang iyong mga kamay nang hindi bababa sa 20 segundo, iwasang hawakan ang iyong mukha, umubo o bumahin sa isang siko o manggas ng damit, at itapon nang naaangkop ang mga gamit na tisyu.
• Mangyaring ibahagi ang mga gawaing kagandahang-loob sa mga ganitong mahirap na panahong sa #AlbertaCares.
• Ang Alberta Connects Contact Center (310-4455) ay bukas Lunes hanggang Biyernes, 8:15 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon.

Leave a reply

Your email address will not be published.