Philippine Heritage Month: Minister Aheer

Philippine Heritage Month: Minister Aheer

June 01, 2019

“Our government is honoured to recognize Philippine Heritage Month and the contributions of Filipino Albertans to our province. June 12 marks the day when their nation of islands declared independence from Spain and the Republic of the Philippines was born.

“Our province is blessed to have the second largest Filipino population in Canada. The dedication and hard work of Filipinos in Alberta have played an important role in Alberta’s economy and in our communities for generations.

“No earthquake, volcanic eruption, typhoon or tsunami can wash away the resilient spirit and generosity of the Filipino people. We can all admire the strong value Filipinos place on family and community.

“I encourage everyone to learn more about our Filipino neighbours as we celebrate their heritage this month. Together, we look forward to a future in which Filipino Albertans continue to be part of the vibrant culture of our province.”

Philippine Heritage Month: Ministro Aheer

Hunyo 01, 2019

Si Leela Aheer, ang Ministro ng Kultura, Multiculturalismo, at Kalagayan ng Kababaihan, ay nag-isyu ng mga sumusunod na pahayag upang kilalanin dito sa Alberta ang buwan ng Hunyo bilang Philippine Heritage Month.

Ikinararangal ng ating gobyerno na kilalanin ang Philippine Heritage Month at ang mga naiambag ng mga Filipino-Albertan sa ating probinsiya. Ang ika-12 ng Hunyo ay palatandaan kung kailan ang kanilang bansa ay nagdeklara ng kalayaan mula sa kamay ng mga Espanyol.

Noon nga ay sumilang ang Republika ng Pilipinas.

Pinagpala ang ating probinsiya sa pagkakaroon ng Filipino bilang ikalawa sa pinaka-malaking populasyon sa Canada. Ang dedikasyon at ang kasipagan ng mga Filipino sa Alberta ay tunay na nakapag-ambag na ng importanteng papel para sa ekonomiya ng Alberta at sa kapakanan ng darating pang mga henerasyon.

Walang lindol, pagsabog ng bulkan, bagyo o tsunami ang makakawasak sa katatagan ng espiritu at kabutihang-loob ng mga Filipino. Hinahangaan natin ang matatag na pagpapahalagang inilalaan ng mga Filipino sa kanilang mga pamilya at komunidad.

Kung kaya, hinihikayat ko ang bawat-isa na pag-aralang mabuti ang tungkol sa ating mga kapitbahay na Filipino habang ipinagdiriwang natin ang kanilang minana sa buwang ito. Kapit-bisig, tanawin natin ang kinabukasan kung saan ang Filipino sa Alberta ay magpapatuloy na maging bahagi ng “masiglang kultura para sa ating minamahal sa probinsiya.”

Leave a reply

Your email address will not be published.